Εφαρμογή Μητρώου ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ Τηλ.: 210.88.34.818
Ελληνική Δημοκρατία - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΝΠΔΔ
Αίτηση Εγγραφής στο ΝΠΔΔ - Σ.Κ.Λ.Ε.
Επιλέξτε εάν διαθέτετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να συνεχίσετε...

1. Απαραίτητα Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε
(εάν είστε κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) :

 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Αποδεικτικό καταβολής εγγραφής (25€)
  • Αριθμός λογαριασμού ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ
   Εθνική Τράπεζα
   108/002057 - 58
   ΙΒΑΝ: GR 4701101080000010800205758
 • Αποδεικτικά κατάθεσης συνδρομής για τα έτη από 2018 έως και 2024 ή πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (εώς και 5 ημέρες πριν την υποβολή)
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος σε περίπτωση αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης "Νόμιμος χώρος παροχής κοινωνικής εργασίας"

2. Τι πρέπει να υποβάλετε:

 1. Αίτηση εγγραφής στο ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ (Συμπληρώνοντας & Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα)
 2. Δήλωση στοιχείων κοινωνικού λειτουργού (Συμπληρώνοντας & Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα)
 3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα αρχεία στην παρούσα φόρμα)

1. Απαραίτητα Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε
(εάν είστε απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας προκειμένου να προχωρήσετε σε έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος):

 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Αποδεικτικό καταβολής εγγραφής (25€)
  • Αριθμός λογαριασμού ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ
   Εθνική Τράπεζα
   108/002057 - 58
   ΙΒΑΝ: GR 4701101080000010800205758

 

2. Τι πρέπει να υποβάλετε:

 1. Αίτηση εγγραφής στο ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ (Συμπληρώνοντας & Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα)
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα αρχεία στην παρούσα φόρμα)
Ατομικά στοιχεία μέλους
Τίτλος
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητρός
Διεύθυνση Κατοικίας
Νομός
Ευρύτερη περιοχή
Πόλη / χωριό / συνοικία
Τ.Κ.
Περιφερειακό Τμήμα
Τηλ. κατοικίας
Κινητό
Fax
email
Αρ.Αστυν.Ταυτ.
Α.Φ.Μ.
   
Στοιχεία εργασίας μέλους
Επωνυμία Φορέα Εργασίας
Μορφή εργασίας
Νομική μορφή Φορέα
Οργανωτική μονάδα / δομή
Σχέση εργασίας
Τομέας εργασίας
   
Διευθ. εργασίας
Νομός
Ευρύτερη περιοχή
Πόλη / χωριό / συνοικία
Τ.Κ.
Τηλ.Εργασίας
FAX εργασίας
email εργασίας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Φορέας έκδοσης άδειας ασκήσεως
Αριθμός / Έτος άδειας ασκήσεως
Ημερομηνία χορήγησης άδειας ασκήσεως
ΦΕΚ
Στοιχεία Βασικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας
Εκπαιδευτικό ίδρυμα αποφοίτησης
Τμήμα αποφοίτησης
Ημ/νία απόκτησης πτυχίου
   
Φορέας αναγνώρισης ισοτιμίας
Ημ/νία πράξης ισοτιμίας
   
Επιπλέον στοιχεία για "Δήλωση στοιχείων κοινωνικού λειτουργού έτους 2024 "
Άλλα πτυχία ΠΕ / ΤΕ (εκτός κοινωνικής εργασίας)
Τίτλος Φορέας χορήγησης Έτος χορήγησης
Μεταπτυχικακές σπουδές
Μεταπτυχιακά Φορέας χορήγησης Έτος απόκτησης Φορέας αναγνώρισης ισοτιμίας Έτος πράξης ισοτιμίας
Διδακτορικό Φορέας χορήγησης Έτος απόκτησης Φορέας αναγνώρισης ισοτιμίας Έτος πράξης ισοτιμίας
Επαγγελματική πιστοποίηση - Επάρκεια
Τίτλος Φορέας χορήγησης Έτος χορήγησης
Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα Πτυχίο Επίπεδο
Συνημμένα αρχεία
1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
0%
2. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
0%
3. Φωτογραφίες
0%
4. Αποδεικτικό καταβολής εγγραφής
0%
5. Αποδεικτικά καταβολής συνδρομών για τα έτη από 2018 έως και 2024 (σε περίπτωση που έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) ή πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (εώς και 5 ημέρες πριν την υποβολή)
0%
6. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος (σε περίπτωση αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης "Νόμιμος Χώρος Παροχής Κοινωνικής Εργασίας")
0%
 
Υπεύθυνη δήλωση

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Παρακαλώ περιμένετε...
Μην κλείσετε το παράθυρο, όσο διαρκεί η αποστολή της αίτησης.